หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพน ...
2021-03-06 12:27:27
ว.นวัตกรรมฯ ขานรับนโยบาย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์" กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย
ว.นวัตกรรมฯ  ขานรับนโยบาย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"  กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ...
2021-03-06 12:19:27
ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เข้าพบเพื่อน้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบเพื่อน้อ ...
2021-03-06 12:17:06
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
2 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติก ...
2021-03-05 09:56:54
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น ...
2021-03-05 09:57:07
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณ ...
2021-03-05 09:57:15
รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2021-03-05 09:57:25
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม การจัดการความรู้ KM
23 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม การจัดการความรู้ KM กลุ่มวิทยาลัยนวัตกรรมแ ...
2021-03-05 09:57:40
รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2021-03-05 09:57:50
ข่าวย้อนหลัง