หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.เอก รัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดวิพากษ์เค้าโครงวิทยา ...
2018-10-22 13:55:47
ผศ.ดร.วิจิตรา ให้คำปรึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ...
2018-10-22 11:57:15
สังเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 และ 4 ในวิชา การเ ...
2018-10-22 11:50:48
สังเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
บรรยากาศนำเสนอรายงานกลุ่มในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4ในรายวิชา ระเบียบวิ ...
2018-10-22 11:40:59
รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป
บรรยากาศการนำเสนอรายงานเดี่ยว ในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป  ...
2018-10-22 11:23:25
รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนว ...
2018-10-22 11:02:33
รับสมัครแข่งขัน “กล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง”
สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่ง ...
2018-10-22 11:05:35
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเสวนาสี่สภา ประจำ ...
2018-10-22 10:00:21
ผลพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal
จากการพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal เป้าหมาย 1-2 โดยคณะกร ...
2018-10-19 10:55:38
ข่าวย้อนหลัง