หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ครอบครัว CIM (ว.นวัตกรรมฯ) ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กร จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
ครอบครัว CIM (ว.นวัตกรรมฯ) ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กร จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเค ...
2023-08-11 10:23:36
แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี แล ...
2023-08-11 10:18:48
แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหา ...
2023-08-11 10:17:16
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566            & ...
2023-08-11 10:15:16
การประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)
การประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)━━ ...
2023-08-11 10:13:36
การประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (สายสนับสนุนวิชาการ)
การประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (สายสนับสนุนวิ ...
2023-08-11 10:11:32
โครงการอบรม "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิทัล" Hyflex Learning
โครงการอบรม "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิทัล" Hyflex Learning ━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━ ...
2023-08-11 10:09:07
ปัจฉิมนิเทศ “ด้วยรักและผูกพัน”
ปัจฉิมนิเทศ “ด้วยรักและผูกพัน”วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2023-08-11 10:05:03
โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 )
โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  (พบผู้ทรงค ...
2023-08-11 10:02:01
ข่าวย้อนหลัง