หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดก ...
2022-07-18 09:44:45
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิ ...
2022-07-18 09:43:26
แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที ...
2022-07-18 09:41:22
โครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) (กลุ่มย่อย 1 รูปแบบการน ...
2022-07-18 09:38:25
รับมอบ ATK จำนวน 1000 ชิ้น จาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธนพล  ก่อฐานะ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ และประ ...
2022-06-16 18:25:06
รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 น.  รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรัน ...
2022-06-16 18:23:06
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ วง Cim Bands เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ ...
2022-07-18 09:07:20
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้า ...
2022-07-18 09:06:29
โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ 10,000 ชุด
โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ10,000 ชุด ให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ...
2022-07-18 09:05:06
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ได้ลงเยี่ยมนักศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าที่เข้าฝั่งตัวในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ได้ลงเยี่ยมนักศึกษาเพื่อติดตามความ ...
2022-07-18 09:02:37
ข่าวย้อนหลัง