หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมแนวทางการดำเนินงานเสนอหลักสูตรเข้าระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
1 เมษายน 2567  ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณ ...
2024-04-11 12:15:12
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ...
2024-04-11 12:11:44
การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับป ...
2024-04-11 12:06:36
กิจกรรมเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Halal Logistics in Malaysia Halal Industry" บรรยายโดย ASSOC. PROF. MOHD RIZAIMY SHAHARUDIN จาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจก ...
2024-04-11 12:03:40
บุคลากรร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมดีพิทักษ์ (อาคาร37)
ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่าย ...
2024-04-11 11:58:20
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2567━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━━วันพุธที่ 20 มีนาคม พ ...
2024-04-11 11:55:43
การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะว ...
2024-04-11 11:53:06
ข่าวย้อนหลัง