แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลรายการเอกสารDownload
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 ระดับหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2561
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2562
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2562
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–พ.ศ.2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2564.pdf
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565–พ.ศ.2569)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ.pdf
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ฯ.pdf