ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564รุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdf

รุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf

รุ่น 63 ห้อง 01 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdf

รุ่น 63 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf


ภาคปกติ

รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

ภาคพิเศษ

รุ่น 04 ห้อง 01 (ระนอง) (63).pdf

รุ่น 05 ห้อง 01 (ระนอง) (64).pdf

รุ่น 41ห้อง 01 (vip).pdf

รุ่น 43 ห้อง 01 (vip).pdf

รุ่น 44 ห้อง 01 (vip).pdf

รุ่น 45 ห้อง 01 (vip).pdf

รุ่น 45 ห้อง 02 (โครงการความร่วมมือรัตนโกสินทร์).pdf

รุ่น 48 ห้อง 01 (โครงการความร่วมมือสมุทรสงคราม).pdf

รุ่น 49 ห้อง 01 (โครงการความร่วมมือนครนายก).pdf

รุ่น 49 ห้อง 02 (โครงการความร่วมมือพิจิตร).pdf


ภาคปกติ

รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

ภาคพิเศษ

รุ่น 45 ห้อง 01 (รหัส 62).pdf

รุ่่น 46 ห้อง 01 (รหัส63).pdf

รุ่น 47 ห้อง 01 (รหัส64).pdf


รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 62 ห้อง 02.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 63 ห้อง 02.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

รุ่น 64 ห้อง 02.pdf


ภาคปกติ

รุ่น 61 ห้อง 01.pdf

รุ่น 61 ห้อง 02.pdf

รุ่น 61 ห้อง 03.pdf

รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 62 ห้อง 02.pdf

รุ่น 62 ห้อง 03.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

ภาคพิเศษ

รุ่น 17 ห้อง 01.pdf

รุ่น 18 ห้อง 01.pdf


ภาคปกติ

รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 63 ห้อง 02.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

ภาคพิเศษ

รุ่น 46 ห้อง 01.pdf

รุ่น 47 ห้อง 01.pdf


รุ่น 62 ห้อง 01.pdf

รุ่น 62 ห้อง 02.pdf

รุ่น 63 ห้อง 01.pdf

รุ่น 64 ห้อง 01.pdf


รุ่น 64 ห้อง 01 (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม).pdf

รุ่น 64 ห้อง 01 (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ).pdf

รุ่น 64 ห้อง 01 (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล).pdf

ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE).pdf