บุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหัวหน้าสำนักงาน

นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน
หัวหน้าสำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

พีชญาณัท ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
นางสาวภานุชนาถ  เพิ่มพูล
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ คณบดี)
นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่
นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวลักขณา  โตม่วง
นักวิชาการศึกษานางสาวกัษมารา  ศรสวรรค์
นักวิชาการศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์)

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ


นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการนายวรเมธี บุญยุก
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่โครงการจัดการเรียนการศึกษาวิทยาเขตระนอง)


นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่โครงกาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)

นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา 
(เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาเอก
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน)
นางสาวสุจินตนา  บุญทวี
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทและปริญญาเอก 
หลักสูตรการจัดการการกีฬา )
นางสาวเกสอน ชื่นหญ้าปลอก
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)
นางสาวพัฒน์นรี บุญมั่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)แม่บ้าน

นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร 37

นางปราณี ละเอียดอ่อน
แม่บ้าน อาคาร 37
นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28

นางทองสุข  รุณน้อย
แม่บ้าน อาคาร 28
งานยานพาหนะ


นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ