วิสัยทัศน์ พัทธกิจ


วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย


ปรัชญา (Philosophy)

มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภาวะผู้นำ และพัฒนาสังคม


วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ


Agenda

1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ


ภารกิจหลัก (Key result area)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน

6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

 

เสาหลัก (Pillar)

1. ทุนมนุษย์

2. ทรัพยากร

3. เครื่องมือทางการจัดการ

4. เครือข่าย

 

วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)

1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล

3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

 

ค่านิยมหลัก (Core Values)

1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ

3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ความเป็นมืออาชีพ 

 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (Development Gloals)

1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ

2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง