หน้าหลัก > ประกาศ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค ...
2021-12-13 11:17:38
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลาก ...
2021-11-30 09:56:43
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-11-30 09:47:10
กำหนดการเปิดสอบ SSRU-TEP ภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
กำหนดการเปิดสอบ SSRU-TEP ภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนธ ...
2021-11-25 16:27:30
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***#www.ssru.ac.th#https://reg.ss ...
2021-11-24 13:34:54
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ...
2021-11-16 10:35:42
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
รุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdfรุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdfรุ่น 6 ...
2021-11-22 11:55:06
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ...
2021-10-07 11:50:52
Google Forms ฟอร์มลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอลดค่าบำรุงการศึกษา 20% ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
Google Forms ฟอร์มลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอลดค่าบำรุงการศึกษา 20% ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...
2021-07-25 10:28:37
ประกาศย้อนหลัง