หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-19 12:26:36

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 /2565


สาขาวิชาการจัดการการค้า
ภาคปกติ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพ
รหัส 62 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf
รหัส 62 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่).pdf
รหัส 63 ห้อง 01 (การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdf
รหัส 63 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมกาค้า).pdf
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร
รหัส 62 ห้อง 03 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf
รหัส 63 ห้อง 02 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf
รหัส 63 ห้อง 03 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf
รหัส 64 ห้อง 01 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdf
รหัส 64 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf
รหัส 65 ห้อง 01 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdf
รหัส 65 ห้อง 01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdf


สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
ภาคปกติ              
รหัส 63 ห้อง 01.pdf

รหัส 64 ห้อง 01.pdf         
                                                         
ภาคพิเศษ                                                                                       
VIP                                                                        
รุ่น 46 ห้อง 01 (รหัส 63) vip.pdf     

รุ่น 47 ห้อง 01 (รหัส 63) vip.pdf    
รุ่น 49 ห้อง 01 (รหัส 64) vip.pdf
รุ่น 50 ห้อง 01 (รหัส 64) vip.pdf

โครงการความร่วมมือจังหวัดสมุทรสงคราม

รุ่น 48 ห้อง 01 (รหัส 64) สมุทรสงคราม.pdf

โครงการความร่วมมือ ว. เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

                           
โครงการความร่วมมือจังหวัดพิจิตร

รุ่น 50 ห้อง 04 (รหัส 64) พิจิตร.pdf
 

โครงการความร่วมมือ ว. เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
รุ่น 50 ห้อง 06 (รหัส 64) ฐานเทคโนโลยียานยนต์.pdf
รุ่น 50 ห้อง 02 (รหัส 64) ฐานเทคโนโลยียานยนต์.pdf
รุ่น 50 ห้อง 03 (รหัส 64) ฐานเทคโนโลยียานยนต์.pdf

โครงการความร่วมมือ ว. เทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
รุ่น 50 ห้อง 05 (รหัส 64) นครนายก.pdf

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
รุ่น 04 ห้อง 01 (รหัส63) ระนอง.pdf
รุ่น 05 ห้อง 01 (รหัส 64) ระนอง.pdf


สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ
ภาคปกติ              
รหัส 65 ห้อง 01.pdf              

                                                                                                    
ภาคพิเศษ

VIP                
รุ่น 52 ห้อง 01 (รหัส 65) vip.pdf 
                                                                                           
โครงการความร่วมมือจังหวัดสมุทรสงคราม

รุ่น 52 ห้อง 02 (รหัส 65) สมุทรสงคราม.pdf
                                                                  

โครงการความร่วมมือ ว. เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี   
รุ่น 52 ห้อง 04 (รหัส 65) ฐานเทคโนโลยียานยนต์.pdf
รุ่น 52 ห้อง 05 (รหัส 65) ฐานเทคโนโลยียานยนต์.pdf

โครงการความร่วมมือ ว. เทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก

โครงการความร่วมมือจังหวัดศีรษะเกษ
รุ่น 52 ห้อง 06 (รหัส 65) ศรีษะเกษ.pdf
รุ่น 52 ห้อง 07 รหัส 65 (ศรีษะเกษ).pdf


สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ภาคปกติ               
รหัส 63 ห้อง 01.pdf                       
รหัส 64 ห้อง 01.pdf 


ภาคพิเศษ
รุ่น 46 ห้อง 01 (รหัส 63).pdf
รุ่น 47 ห้อง 01 (รหัส 63).pdf
รุ่น 49 ห้อง 01 (รหัส 64).pdf
รุ่น 50 ห้อง 01 (รหัส 64) โครงการความร่วมมือ ว.เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี.pdf


สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
ภาคปกติ
รหัส 63 ห้อง 01.pdf
รหัส 63 ห้อง 02.pdf
รหัส 64 ห้อง 01.pdf
รหัส 64 ห้อง 02.pdf
รหัส 65 ห้อง 01.pdf


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคปกติ                 
รหัส 62 ห้อง 01.pdf                             
รหัส 63 ห้อง 01.pdf
รหัส 64 ห้อง 01.pdf

ภาคพิเศษ
รุ่น 18 ห้อง 01.pdf


สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (2 ภาษา)
ภาคปกติ
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม
รุ่น 64 ห้อง 01.pdf

แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
รุ่น 65 ห้อง 01.pdf


สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ภาคปกติ
รหัส 62 ห้อง 01.pdf
รหัส 63 ห้อง 01.pdf
รหัส 64 ห้อง 01.pdf
รหัส 65 ห้อง 01.pdf


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
ภาคปกติ             
รหัส 63 ห้อง 01.pdf                       
รหัส 63 ห้อง 02.pdf                     
รหัส 64 ห้อง 01.pdf


ภาคพิเศษ
รุ่น 46 ห้อง 01 (รหัส 63).pdf
รุ่น 49 ห้อง 01 (รหัส 64).pdf

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ภาคปกติ             
รหัส 65 ห้อง 01.pdf                     

ภาคพิเศษ
 รุ่น 52 ห้อง 01 (รหัส 65).pdf

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล)
ภาคพิเศษ
รุ่น 50 ห้อง 01 (เข้า 2-2564).pdf
รุ่น 51 ห้อง 01 (เข้า 3-2564).pdf
รุ่น 52 ห้อง 01 (เข้า 1-2565).pdf