หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-04 10:39:42


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
---------


มหาวิทยาลัยดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมทุกคนที่เคยกู้ยืม ในปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด จำนวน 7,013 ราย ในระบบ DSl โดยทยอยกรอกเป็นรายคน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับข้อความแจ้งเตือน สถานภาพการศึกษา ผ่านทาง e-mail และ แอพพลิเคชั่น กยศ. Connect ไม่พร้อมกัน (ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567)
ซึ่งผู้กู้ยืมทุกคน อาจจะยังมีสถานภาพศึกษาอยู่ ขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลการรายงานสถานภาพการศึกษา หากพบว่าไม่ถูกต้องขอให้ติดต่อสถานศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
▪️ กรณีผู้กู้ยืมที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการศึกษา 3/2566 เรียบร้อยแล้ว


▪️▪️กรณีผู้กู้ยืม มีสถานภาพการศึกษา ลาออก , พ้นสภาพค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ , สำเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสถานภาพการศึกษา
https://drive.google.com/.../1SMzbRqeeHtljxujvf...
(กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนามในแบบฟอร์ม)
2. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบเป็นไฟล์ PDF , JPG , PNG
3. ส่งผ่าน Google Form
https://forms.gle/vX2jwR5j41HRfmfP6
---------


งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 152