หน้าหลัก > ประกาศ > รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเติม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-05-19 09:25:08

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

++สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

++สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

++สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (โดยยกเว้นค่าปรับ)

++วก ๕๗๑.pdf

++วก ๕๘๗.pdf