หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-02-17 11:43:58

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)


เว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเว็บไซต์สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเป็นช่องทางให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถนำเอกสารการเรียนการสอนมาเผยแพร่ให้บนเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงยังสามารถสร้างกิจกรรมให้นักศึกษาไปทําทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังเรียน โดยนักศึกษาสามารถจะเข้าใช้ งานได้ตลอดเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ มือถือ และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์คือการทำแบบทดสอบ โดยเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการยังสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้อีกด้วย ในคู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้งานเบื้องต้น ดังนี้1 การสร้างรายวิชา

2 การเพิ่มเอกสารในหน้าเว็บไซต์

3 การ Post ประชาสัมพันธ์

4 การ Upload file

5 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์


>> CLICK DOWNLOAD PDF <<