หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(free enrollment) ภาคเรียนที่ 2/2564
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(free enrollment) ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
23 พ.ย. 64 - 6 เม.ย. 66


การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(free enrollment) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ www.reg.ssru.ac.th 

ข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา