หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   ...
2022-12-08 19:34:03
ประกาศ รับสมัครการประกวด BRAND’S Young Blood Game Creator หัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero
ท่านที่สนใจสามารถ*** รายละเอียดกิจกรรมการประกวด BRAND Young Blood Game Creator***  ใบสมัครประกว ...
2022-08-18 11:12:17
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  พุทธศักราช 2565 เวลา 09.30 น.  รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรัน ...
2022-07-18 09:09:14
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแ ...
2022-06-20 08:42:12
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเน ...
2022-06-20 08:39:49
แสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว ...
2022-06-20 08:38:04
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคล ...
2022-06-20 08:35:30
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่2/2565
วันศุกร์ ที่ 20 พ.ค.2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมพิ ...
2022-06-20 08:33:31
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกร ...
2022-06-20 08:30:51
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุม ...
2022-05-17 11:01:58
ข่าวปัจจุบัน