หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปรศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2022-06-27 15:26:05
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 มิ.ย. 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หล ...
2022-06-27 15:23:27
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดี ...
2022-06-27 15:21:24
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธ ...
2022-06-27 15:17:43
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยา ...
2022-06-27 15:07:54
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดก ...
2022-06-27 15:03:10
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิ ...
2022-06-27 15:00:00
แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท
ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที ...
2022-06-27 14:57:17
โครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) (กลุ่มย่อย 1 รูปแบบการน ...
2022-06-27 14:55:42
ข่าวย้อนหลัง