หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2564
วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2654 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2021-07-17 11:55:17
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม ...
2021-05-21 16:25:22
กลุ่มCIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์
25 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2 กลุ่มCIM Support วิทยาลัยน ...
2021-04-20 11:34:42
ประชุมสรุปรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานประชุมวิชาการ Intercon 2021
           วันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยา ...
2021-04-20 11:32:31
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญาเอก& ...
2021-04-20 11:31:19
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงก ...
2021-02-22 09:13:54
ข่าวปัจจุบัน