หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  พุทธศักราช 2565 เวลา 09.30 น.  รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรัน ...
2022-07-18 09:09:14
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิ ...
2022-03-03 13:40:45
ติดตามความก้าวหน้า IS พร้อมอัพเดทข้อมูลด้าน International Conference ของนักศึกษา.
วันที่ 22 ก.พ. 65 คณะกรรมการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต โครงการจีน นำโดย ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล ประธ ...
2022-03-02 16:03:38
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎี ...
2022-03-02 14:11:46
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (หลักสูตรทางไกล) จัดถ่ายทอดสดผ่านเพจของสาขา การเรียนการสอน ในหัวข้อ การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (หลักสูตรทางไกล)  วิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2022-02-25 10:56:27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2022-02-25 10:43:52
อาจารย์ประจำวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ ได้ไปบรรยาย หัวข้อเรื่อง " โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2022-02-25 10:38:27
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหม่
        ในนามของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดง ...
2022-02-03 14:59:35
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน เข็มแรก กับมหาวิทยาลัย สมัครที่นี้
ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมในระบบขอใ ...
2021-11-15 13:09:59
ข่าวปัจจุบัน