หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:09:13

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

      ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน