หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:54:29วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑