หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-12 14:41:24

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   #SSRU