หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:43:26


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวจุฑามาศ ทันธิกุลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ และการประกอบการ ระดับปริญญาโท และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดังนี้

1. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม                 กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม