หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเครือข่ายจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเครือข่ายจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-16 11:30:53


โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเครือข่ายจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี

         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเครือข่ายจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงบ่มเพาะนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ พร้อมสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการฯได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท AIA จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข  บริษัท ยูอาร์ เคมีคอล จํากัด , บริษัท แลคตาซอย จำกัด , มูลนิธิ ซิโก้  ในการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆให้กับโครงการฯ