หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-16 10:18:2214 กันยายน  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์