หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.ณธกร คุ้มเพชร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นและการจัดอบรมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง
ดร.ณธกร คุ้มเพชร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นและการจัดอบรมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:38:44

ทำงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 2565 กับภารกิจลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นและการจัดอบรมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง โดยมี ดร.ณธกร คุ้มเพชร  ในนามของคณะวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหัวหน้าโครงการ ผลการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าประมงพื้นบ้าน และประชาชนในพื้นที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี