หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:38:25

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) (กลุ่มย่อย 1 รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ จัดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานข่าว มาเป็นวิทยากรในการอบรม  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของบุคลากรในวิทยาลัย  และเพื่อผลักดันตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในด้านจำนวนข่าวประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ แชร์ลงบน social media ของวิทยาลัย โดยการอบรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ระบบ ZOOM