หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้วิจัยจาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย สำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำรวจเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงเกษตร ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู้วิจัยจาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย สำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำรวจเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงเกษตร ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:46:34


เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2565 คณะผู้วิจัยจาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม หัวหน้าชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 และ อ .ดร.ปัญญดา จันทกิจ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย สำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำรวจเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงเกษตร ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และดำเนินการฝึกอบรม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ (บ้านเห็ด) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน 11 แห่ง ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้สู่การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกรให้มีขีดความสามารถตามศาสตร์พระราชาของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยได้สนับทุนวิจัย ววน. ปีงบประมาณ 2565 

โดยการดำเนินการครั้งนี้ สามารถถอดบทเรียนในประเด็นต่าง ๆ ทำให้ได้ (1) กำหนดร่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 3 ชิ้น เพื่อสำหรับในอนาคตจะนำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร  (2) นำหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้นมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ (3) การศึกษาจุดเด่นของแต่ละวิสาหกิจเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการลงนามร่วมกัน (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมย์เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

ขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้อนุเคราะห์เวลามาเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่

วิทยากรบรรยาย

- ดร.เอกโอฬาร โชติอนุสรณ์ ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี, รองประธานหอการค้า Young Entrepreneur Chamber of Commerce จังหวัดเพชรบุรี, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

- ดร.ธีรวัฒน์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนณัฐธี และศูนย์วิจัยทางการเกษตรณัฐธี

- ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท ผู้ช่วยคณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

- นายธรรมนิตย์ กาญจนะวงศ์ ผู้ประกอบการ บ้านสวนนวลตา โฮมสเตย์

วิทยากรกลุ่ม

- นายบุญชาญ ผ่านสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิจัยทางการเกษตร สวนณัฐธี

- ผศ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

- อ.รุ่งระวี มังสิงห์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

- พันโท (หญิง) ดร. ชโลทร รับพร ประจำแผนกงบประมาณ กรมกำลังพลทหารบก 

- ดร.ปนัดดา ปิ่นทอง Secretary to Vice President Food & Beverage & Theatre King power International

- นายสุวิศิษฏ์ วัยวัฒนะ Hub Admin Supervisor บริษัท Flash Express จำกัด 

#สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#MBA

#ปโท