หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารได้บรรยายในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารได้บรรยายในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:50:52


วันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารได้บรรยายในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร สอน โดยสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom