หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:14:32

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ

1.คุณวลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ 

2.คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช  

3.คุณพรรณวิภา  ศุภธนพัฒน์   

4.คุณฉัตรชัย  เทียมลม

โดยการสอบดังกล่าวจัดโดยระบบออนไลน์ Zoom meeting