หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:11:38


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566 

         วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน