หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:15:07


การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2566  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษา 2 ราย ได้แก่

 1.นางสาวรุ่งนภา ภัทรธีรานนท์  ที่ปรึกษาหลักคือ ผศ.ดร.ธนพล  ก่อฐานะ 

 2.นายณภพ  ชัยศุภณัฐ  ที่ปรึกษาหลักคือ ดร.สุพัตรา  ปราณี  โดยมี ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานสอบ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก), ผศ.ดร.สุพัตรา  ปราณี   เป็นกรรมการที่ปรึกษาหลัก, รศ.ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชติ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน และ รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์   เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยจัดสอบ ณ ห้องประชุม 3729 ชั้น 2 อาคาร37 #ssru