หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆด้าน
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆด้าน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:38:0826 สิงหาคม  2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ทั้งการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบ รวมถึงมาตรการเยียวยานักศึกษาตามนโยบายของรัฐฯจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19 

      โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ด้วยระบบออนไลน์ Zoom meeting