หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-04-30 22:11:29

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ โดยสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

1.นางฐิติมา   ทองมา

และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

2. นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์

โดยจัดการสอบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom