หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:42:38รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ โดยนักศึกษาที่เข้าสอบ มีรายชื่อดังนี้

1.นางสุไอดา วงศ์อนวัช 

2.นางสาวไพลิน เทียนสวรรณ 

3.นางสาวจตุพร  อุ่นประเสริฐสุข 

4.นายภูธเนศ  แป้งใส  

โดยจัดสอบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting