หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ประชุมหารือเพื่อร่างหลักสูตร Sandbox
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ประชุมหารือเพื่อร่างหลักสูตร Sandbox

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:04:25สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมหารือเพื่อร่างหลักสูตร Sandbox ร่วมกับภาคเอกชน นำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร หัวหน้าสาขาการจัดการอีสปอร์ต อาจารย์เบญญา หวังมหาพร หัวหน้าสาขาหลักสูตรสองภาษา ร่วมด้วย คุณอาณัติ เรืองวงศ์ เจ้าของผู้ประกอบการสโมสรเซเวียร์ อีสปอร์ต และคุณสักกพล สักกวาคฆพรรณ กรรมการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทย และนักศึกษานายธีรสุต ไฝจู ประธานนักศึกษาสาขาการจัดการอีสปอร์ตชั้นปีที่ 3 เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางและรายละเอียดรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตรที่มีการร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการด้านธุรกิจเกมและอีสปอร์ตให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรง มีทักษะความสามารถที่จำเป็นให้สอดรับกับความต้องการในตลาดแรงงาน และลดเงื่อนไขทางการศึกษาบางประการเพื่อให้เกิดความทันสมัย