หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการสภามหาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการสภามหาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:38:25


วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการสภามหาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมและระบบออนไลน์ (Google Meet) 

#SSRU