หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:30:51


วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

สโรชา บินอับดุลเลาะ /ถ่ายภาพ