หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมการคัดครัวเรือนต้นแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมการคัดครัวเรือนต้นแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-10 12:40:20

เมื่อวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำทีมโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมการคัดครัวเรือนต้นแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่บ้านสุขสำราญ ชุมชนหมู่บ้านนาพรุ จังหวัดระนอง  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาบรรยายและอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในเรื่อง คุณลักษณะคนไทย 4 ประการเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความรักความสามัคคีเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน