หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านในระดับดีเยี่ยม และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านในระดับดีเยี่ยม และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:46:42


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านในระดับดีเยี่ยม และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์