หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมระหว่างแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.
การประชุมระหว่างแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:27:08


วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมระหว่างแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์