หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-18 11:20:00


ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" 

รับฟังการบรรยายพิเศษ 

           หัวข้อ "กระบวนทัศน์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย"

  โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            หัวข้อ "การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

  โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00  น. 

ณ ห้องประชุมใหม่ 3729  ชั้น 2  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

***เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30- 13.00 น. ****

 #SSRU#CIMSSRU