หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:11:39วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ ได้แก่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ผศ.ดร.พนิดา นิลอรุณ และ อ.ดร.ปัญญดา จันทกิจ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International และนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมดังกล่าว ณ เมือง Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

#SSRU #CIM


On February 17-19, 2023, faculty members of the Master of Business Administration Program in the field of Human Capital Management Innovation and Entrepreneurship: Assoc. Prof. Dr. Chutikarn Sriviboon, Asst. Prof. Dr. Chonlaphatsorn Sittiwarongchai, Asst. Prof. Dr. Chumpon Rodjam, Asst. Prof. Dr. Panida Ninaroon and Dr. Panyada Chantakij attended the ICBTS International Conference and presented the research article at the aforementioned conference in Amsterdam, the Netherlands