หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-18 11:22:42รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาเอก และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์  ดังนี้

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1.อรรณพ  ปานพวง

สอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์

2.Mr.Chen ShuChung

3. นายภัทรพงศ์ จันทร์เจริญ

ระบบออนไลน์