หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเชิญบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ"แรงจูงใจในองค์การ" ในวิชาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเชิญบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ"แรงจูงใจในองค์การ" ในวิชาก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:43:38

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเชิญบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ"แรงจูงใจในองค์การ" ในวิชาการบริหารและการจัดการองค์การ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

#หาที่เรียนปริญญาโท

#SSRU

#cim

#MHE