หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มุ่งพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 และ QMR
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มุ่งพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 และ QMR

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:53:33
วันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เกิดทักษะและความเชียวชาญด้านการจัดการคุณภาพ (หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Internal Auditor) และ หลักสูตร Effective Quality Management Representative (QMR) แก่นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการคุณภาพเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  โดยได้รับเกียรติจากคุณฉัตราภรณ์ ปัจจักร ที่ปรึกษา และวิทยากร บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลจด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา