หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:24:45วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนทัศน์แห่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุม ๓๗๒๙/๑ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒

#SSRU