หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:44:45

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์  ดังนี้

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นางจิดาภา ผริตาฤทธิ

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นายหัตถา  ยุวรรณศรี

นางสาวศิริญญา  ศิริญานันท์

นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ