หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:49:04


23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ