หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว
ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 08:53:01

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในนามของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้