หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 08:58:50

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  เข้าร่วมประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ "ทิศทางการรับนักศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ" จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษของ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภาฯ เรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา