หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-12 14:42:40


ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   #SSRU