หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > มอบรางวัลให้กับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรที่มีผลประเมินดีที่สุด
มอบรางวัลให้กับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรที่มีผลประเมินดีที่สุด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-18 10:24:01


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มอบรางวัลให้กับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรที่มีผลประเมินดีที่สุด 3 ลำดับของวิทยาลัยตามลำดับดังนี้

1.สาขาที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ ลำดับที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (ปริญญาเอก) คะแนน 4.30

2.สาขาที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ ลำดับที่ 2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (ปริญญาโท) คะแนน 4.16

3.สาขาที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ ลำดับที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ คะแนน 4.05